Walne Zebranie Koła SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim rozpoczęło się w pierwszym terminie o godz. 12.15. dnia 29.03.2017 r. Kworum stwierdzono na podstawie listy obecności przybyłych na Walne Zebranie Koła członków. Na 48 członków Koła SBP przybyło i listę obecności podpisało 24 członków Koła. Złożono dwie karty zgody na kandydowanie do Zarządu Koła SBP i na delegatów na Oddziałowy Zjazd SBP w Siedlcach.

Walne Zebranie Koła SBP otworzyła Przewodnicząca Koła Anna Cudna.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Koła SBP wybrano Teresę Sęktas-Chanke, która w głosowaniu jawnym otrzymała 23 głosy przy jednym wstrzymującym się. Protokolantem została Bożena Szczęsna.

Następnie Przewodnicząca  Walnego Zebrania odczytała porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Koła SBP przez Przewodniczącą Zarządu Koła
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Koła
 3. Przyjęcie Protokołu Obrad
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
 5. Przedstawienie przez Komisję  Mandatowo-Wyborczą informacji o ważności Walnego Zebrania Koła SBP
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Koła z działalności w kadencji 2013-2017
 7. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Koła o sytuacji finansowej w kadencji 2013-2017
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła
 10.  Przyjęcie list kandydatów  na:
  • przewodniczącego Koła
  • członków Zarządu Koła
  • delegatów na Oddziałowy Zjazd SBP
 11. Przygotowanie kart do głosowania przez Komisję Mandatowo-Wyborczą
 12.  Wybory przeprowadzone przez Komisję skrutacyjną
 13.  Wybory przeprowadzone  przez Komisję Skrutacyjną
 14.  Dyskusja nad wnioskami i planami na następną kadencję
 15.  Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
 16.  Sprawozdanie Komisji Wnioskowej: przyjęcie wniosków i programu działania Koła na następną kadencję
 17.  Zamknięcie Walnego zebrania Koła

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym i jednogłośnie (24 głosy).

Następnie Przewodnicząca Zebrania odczytała Regulamin Walnego Zebrania Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym  liczbą 24 głosów.

W dalszej kolejności Przewodnicząca Zebrania zarządziła wybory Komisji Mandatowo-Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

Zebrani członkowie zaproponowali trzy kandydatury do Komisji Mandatowo-Wyborczej:  Barbarę Poławską, Katarzynę Parol i Małgorzatę Śluzek. Następnie przystąpiono do jawnego głosowania, w wyniku którego jednogłośnie liczbą 24 głosów do Komisji Mandatowo-Wyborczej wybrano Barbarę Poławską, Katarzynę Parol i Małgorzatę Śluzek. Przewodniczą Komisji Mandatowo-Wyborczej została Barbara Poławska.

Komisja Mandatowo-Wyborcza ukonstytuowała się i stwierdziła ważność  Walnego Zebrania Koła SBP.

Następnie przystąpiono  do wyborów Komisji Skrutacyjnej, do której zaproponowano następujące osoby: Jadwigę Kalisz, Martę Gańko i Teresę Dąbrowska. Jadwiga Kalisz, Marta Gańko i Teresa Dąbrowska w głosowaniu jawnym liczbą 24 głosów weszły w skład Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczącą Komisji została Jadwiga Kalisz.

Później przystąpiono do wyboru członków Komisji Wniosków. Zebrani zaproponowali: Elżbietę Gawron, Annę Niedek i Stanisławę Laskowską, które w głosowaniu jawnym jednogłośne (24 głosów)  – zostały wybrane do Komisji Wniosków, a jej przewodnicząca została Elżbieta Gawron.

Przewodnicząca Zarządu Koła SBP Anna Cudna odczytała sprawozdanie  z działalności Koła SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim za lata 2013-2017. Następnie Skarbnik Koła SBP  Karolina Wieczorek złożyła sprawozdanie finansowe z działalności  za lata 2013-2017. I przedstawiła aktualny stan wpłat składek członkowskich.

Sprawozdania z działalności Koła SBP i sprawozdanie finansowe Skarbnika Koła SBP dołączono do protokołu Walnego Zebrania Koła.

Sprawozdania zostały przyjęte brawami i słowami uznania ze strony obecnych na zebraniu.

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrały Jadwiga Kalisz i Stanisława Laskowska i mówiły o prężnie działającym Kole SBP. Uczestnicy Walnego Zebrania wyrazili uznanie dla działań podejmowanych przez  Zarząd Koła i serdecznie podziękowali dotychczasowemu zarządowi za poświęcenie i zaangażowanie w pracę na rzecz stowarzyszenia. Przewodnicząca Koła SBP Anna Cudna podziękowała za uznanie i zaufanie oraz ciepłe słowa pod adresem Koła.

Walne Zebranie  zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe działalności i przystąpiono do głosowania nad absolutorium dla Zarządu Koła SBP. W głosowaniu jawnym wzięło udział 24 członków, oddano 22 głosy za udzieleniem absolutorium przy 2 wstrzymujących  się (Anna Cudna i Agnieszka Wielgo), tym samym Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Teresa Sęktas-Chanke – Przewodnicząca Walnego Zebrania zarządziła wybory na Przewodniczącego Koła SBP , członków Zarządu Koła i delegatów na Oddziałowy zjazd SBP.

Zebrani członkowie zgłosili jedną kandydaturę na przewodniczącą Koła SBP Karolinę Wieczorek, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Komisja Mandatowo-Wyborcza przygotowała opieczętowane karty do głosowania i przeprowadziła wybory na przewodniczącego Koła SBP w wyniku, których Karolina Wieczorek uzyskała 24 głosy i jednogłośnie została wybrana na Przewodniczącą Koła SBP. Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania nr 1 na Przewodniczącego Koła SBP wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik do Protokołu.

W dalszej kolejności przystąpiono do wyborów członków Zarządu Koła. Zebrani członkowie zaproponowali dziewięć kandydatur: Agnieszkę Wielgo, Darię Lisiecką, Katarzynę Krasowską, Bożenę Szczęsną, Mariolę Chojecką, Zofię Jagodzińską, Małgorzatę Śluzek, Magdalenę Mól i Elżbietę Jurkowską. Bożena Szczęsna, Mariola Chojecka, Zofia Jagodzińska i Małgorzata Śluzek nie wyraziły zgody na kandydowanie. Do Zarządu Koła w tajnym głosowaniu weszły Katarzyna Krasowska (22 głosy), Agnieszka Wielgo (22 głosy), Elżbieta Jurkowska ( 20 głosów), Daria Lisiecka (19 głosów),  Magdalena Mól uzyskała 13 głosów. Wyniki głosowania na Protokole  Komisji Skrutacyjnej nr 2 wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik do Protokołu.

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie na delegatów na Oddziałowy Zjazd SBP. Spośród  zebranych zaproponowano następujące osoby: Annę Cudną, Elżbietę Jurkowską, Elżbietę Sieradzińską, Bożenę Szczęsną, Karolinę Wieczorek, Elżbietę Gawron, Katarzynę Krasowską, Barbarę Poławską, Agnieszkę Wielgo, Darię Lisiecką, Joannę Kostyrę, Annę Niedek, Stanisławę Laskowską . Wszyscy zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i przystąpiono do głosowania tajnego.

Delegatami na Oddziałowy Zjazd SBP w Siedlcach zostali : Anna Cudna (24 głosy), Elżbieta Jurkowska (24 głosy), Elżbieta Sieradzińska (24 głosy), Bożena Szczęsna (24 głosy), Karolina Wieczorek (24 głosy) Elżbieta Gawron (24głosy),  Katarzyna Krasowska (23 głosy), Barbara Poławska (23 głosy), Agnieszka Wielgo (23 głosy), Daria Lisiecka (22 głosy).

W przypadku, kiedy na Zjazd Oddziału SBP nie będzie mogła pojechać któraś z wybranych osób zastąpią  je według kolejności  głosów: Joanna Kostyra (22 głosy), Anna Niedek  (20 głosów) i Stanisława Laskowska (19 głosów). Protokoły Komisji Skrutacyjnej nr 3 i nr 4 wraz z kartami do głosowania na delegatów na Zjazd Oddziału SBP stanowią załącznik do Protokołu.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła zgodnie z przyjętym regulaminem Walnego Zebrania Koła wybory w głosowaniu tajnym, przedstawiła wyniki wyborów i sporządziła protokoły z przeprowadzonych wyborów

Przewodnicząca zebrania udzieliła głosu Komisji Wniosków. Przewodnicząca Komisji Elżbieta Gawron przeczytała wnioski i propozycje planu pracy oraz programu działania Koła SBP na następną kadencję:

 • Wnioskowanie do nowo wybranego Zarządu Oddziału o pozostawienie niewykorzystanych środków finansowych przez Koło SBP przy MPBP w Mińsku mazowieckim do wykorzystania w roku 2017 (227.59)
 • Utrzymanie podziału składek do wykorzystania przez Koło SBP i Oddział SBP w Siedlcach w proporcjach 50% dla Koła SBP i 50% dla Oddziału SBP
 • Zaproszenie na Dzień Bibliotekarza i Bibliotek pana Piotra Matywieckiego autora książki „Stary Gmach”, bibliotekarza i pracownika Biblioteki UW
 • Zorganizowanie warsztatów języka brajlowskiego we współpracy z Działem Biblioteki dla Osób Niewidomych i Niedowidzących Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
 • Wycieczki jednodniowe: Lublin, Sandomierz
 • Muzea w warszawie: Muzeum Literatury, Zamek Królewski, Muzem Historii Żydów Polin
 • Wyjazd: koncert w Filharmonii Warszawskiej, teatr, kabaret
 • Warsztaty biblioterapii
 • Targi Książki w Warszawie – maj
 • Dzień Bibliotekarza – ognisko
 • Odjazdowy Bibliotekarz – Wólka Dłużewska: „Dolina Bobrów” – 04.06. 2017
 • Biblioteki powiatu Garwolin – kwiecień 2017

Następnie Przewodnicząca Zebrania zarządziła jawne głosowanie nad wnioskami przestawionymi przez Komisję. W wyniku głosowania wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

Po wyczerpaniu porządku obrad  Przewodnicząca Walnego Zebrania zamknęła obrady.

opracowała Bożena Szczęsna

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA SBP 2013 – 2016

 

Zarząd Koła na lata 2017-2020

Karolina Wieczorek – Przewodnicząca Zarządu
Daria Lisiecka – Zastępczyni Przewodniczącej Zarządu
Agnieszka Wielgo – Sekretarz Zarządu
Katarzyna Krasowska – Skarbnik
Elżbieta Jurkowska – Członek Zarządu

 

delegaci:

 1. Anna Cudna
 2. Elżbieta Jurkowska
 3. Elżbieta Sieradzińska
 4. Bożena Szczęsna
 5. Karolina Wieczorek
 6. Elżbieta Gawron
 7. Katarzyna Krasowska
 8. Barbara Poławska
 9. Agnieszka Wielgo
 10. Daria Lisiecka

zastępcy delegatów:

 1. Joanna Kostyra
 2. Anna Niedek
 3. Stanisława Laskowska