Konkurs „Publiczny internet dla każdego” organizowany jest w ramach działania 1.1 ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC). Jest on wzorowany na inicjatywie Komisji Europejskiej (KE) pn. ,,WiFi4EU”, realizowanej ze środków instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF), której celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu w miejscach publicznych w wybranych gminach wszystkich państw członkowskich UE. W ramach inicjatywy WiFi4EU jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą ubiegać się o przyznanie bonów na sfinansowanie budowy punktów dostępu do internetu. Wartość każdego bonu to maksymalnie 15 tys. euro.


Wnioskodawcami konkursu ,,Publiczny internet dla każdego” mogą być gminy. Natomiast celem projektów jest zapewnienie w miejscach publicznych bezpłatnego dostępu do szybkiego internetu.  Miejsca publiczne to zewnętrzne lub wewnętrzne przestrzenie publiczne takie jak urzędy, gminne ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, biblioteki, placówki opieki zdrowotnej, muzea, parki, place, skwery, dworce lub inne zdefiniowane przez wnioskodawcę.


Nabór wniosków o dofinansowanie, prowadzony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (IP POPC), ma charakter ciągły i trwa od 7.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 120 mln PLN (EFRR i budżet państwa), co umożliwia uzyskanie dofinansowania przez wszystkie gminy w Polsce. Na obecnym etapie konkursu zakłada się złożenie maksymalnie jednego wniosku o dofinansowanie przez daną JST Maksymalna kwota dofinansowania: 64 368,00 PLN. Maksymalny okres realizacji projektu w ramach ,,Publicznego internetu dla każdego” to 24 miesiące.
W ramach konkursu wsparcie udzielane jest na:
1.        instalację całkowicie nowej publicznej sieci WiFi;
2.        modernizację istniejącej publicznej sieci WiFi;
3.        rozszerzenie zasięgu istniejącej publicznej sieci WiFi.
Publiczne punkty bezprzewodowego dostępu do internetu (,,hotspoty”) powstałe dzięki inicjatywie ,,Publiczny internet dla każdego” będą musiały zapewnić prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 30 Mb/s.
W celu zwiększenia efektywności realizacji projektów wdrożono uproszczenia w ich rozliczaniu stosując kwotę ryczałtową w wysokości 64 368,00 PLN (co stanowi równowartość 15 tys. euro. na dzień ogłoszenia konkursu, tj. wartość bonu przydzielanego przez KE w programie WiFi4EU). Z POPC nie jest finansowany gminie abonament, gmina jest zobowiązana do jego finansowania ze środków własnych przez 5 lat.
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach/nabor-wnioskow-popc-1-1-publiczny-internet-dla-kazdego