Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021!

Celem programu Kultura – Interwencje 2021 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje 2021 są:

  1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie;
  2. organizacje pozarządowe;
  3. koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie
  4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  5. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 19 kwietnia do 29 października 2021 roku.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI:

Formularz wniosku jest dostępny w systemie.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z wnioskiem wzorcowym, który zawiera komentarze i wskazówki dotyczące sposobu wypełnienia formularza.

Na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

Wysokość dofinansowania

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł, maksymalna – 150 000 zł.

Wkład własny powinien wynosić minimum 25% budżetu zadania. Jednak w uzasadnionych przypadkach NCK może wyrazić zgodę na finansowanie projektu w 100%.

Zadania programu Kultura – Interwencje 2021

W ramach programu można zorganizować:

  1. wydarzenia kulturalne o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursy, szkolenia, spotkania, warsztaty, plenery, wystawy (wraz z katalogami), konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, happeningi, spektakle teatralne, realizacje działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
  2. konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
  3. rekonstrukcje historyczne, uroczystości upamiętniające postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Wszystkie zadania mogą być realizowane online.

Regulamin: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/do-pobrania/regulamin

Wniosek wzorcowy: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/do-pobrania/wniosek-wzorcowy

źródła: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021

https://goodbooks.pl/dotacje/kultura-interwencje-2021/

Reklama